ચારૂતર વિદ્યામંડળ સંચાલિત
ગો. જો. શારદા મંદિર, વલ્લભ વિદ્યાનગર.-2022-23
સ્ટાફની માહિતી


શૈક્ષણિક સ્ટાફ

અ. નં. નામ હોદ્દો શાળામાં દાખલ તારીખ ભણાવતા વિષયો ફોટો
1 શ્રીમતી રીટાબેન આર. પટેલ આચાર્યા 01/12/2004 ગણિત –વિજ્ઞાન
2 શ્રીમતી કેતનાબેન એમ. પરમાર મદદ. શિક્ષક 25/09/1987 વિજ્ઞાન - ગણિત
3 શ્રીમતી યામિનીબેન પી. પટેલ મદદ. શિક્ષક 18/06/1996 અંગ્રેજી –હિન્દી
4 શ્રી નવિનચંદ્ર વી. બરંડા મદદ. શિક્ષક 18/08/1998 સંસ્કૃત –ગુજરાતી
5 શ્રી બિપીનભાઈ આર.પરમાર મદદ. શિક્ષક 01/09/2000 અંગ્રેજી- સામાજિક વિજ્ઞાન
6 શ્રીમતી ભાવિકાબેન વી. દરજી મદદ. શિક્ષક 01/09/2000 ગણિત –વિજ્ઞાન
7 શ્રીમતી યુગ્મા એસ. શર્મા મદદ. શિક્ષક 24/06/2002 હિન્દી –કોમ્પ્યુટર
8 શ્રી મહેન્દ્રકુમાર એસ. શર્મા મદદ. શિક્ષક 18/11/2002 ચિત્ર-સામાજિક વિજ્ઞાન
9 શ્રીમતી દક્ષાબેન ટંડેલ મદદ. શિક્ષક 15/07/2021 વ્યાયામ –ગણિત –વિજ્ઞાન
10 શ્રીમતી શિલ્પાબેન ગધેથરીયા મદદ. શિક્ષક 06/08/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન –ગુજરાતી
11 શ્રીમતી હેતલબેન પંડયા મદદ. શિક્ષક 06/08/2021 ગુજરાતી
12 શ્રીમતી રાજશ્રી પટેલ મદદ. શિક્ષક 06/08/2021 ગણિત-વિજ્ઞાન
13 શ્રી હાર્દિકકુમાર ચાવડા મદદ. શિક્ષક 06/08/2021 ગણિત-વિજ્ઞાન
14 શ્રીમતી ફાલ્ગુનીબેન પી. પટેલ કોમ્પ્યૂટર ઈન્સ્ટ્રક્ટ 19/05/2015 કોમ્પ્યુટર
15 સેજલબેન કે. ઝાલા યોગ શિક્ષક 20/12/2021 યોગ

બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ

અ. નં. નામ હોદ્દો શાળામાં દાખલ તારીખ
1 શ્રી જયભાઈ પટેલ જુ. ક્લાર્ક 01/03/2018
2 શ્રી મિલનભાઈ ભટ્ટ જુ. ક્લાર્ક 05/09/2018
3 શ્રી કલ્પેશકુમાર પારેખ પટ્ટાવાળા 01/01/2009
4 શ્રી રાજેશભાઈ રબારી પટ્ટાવાળા 01/01/2009
5 ઊર્મિલાબેન બી. હરીજન સ્વીપર 01/08/2022