EXAM- EVALUATION – પરીક્ષા માળખું

ધોરણ:- ૯

ધોરણ:- ૧૦

દર માસને અંતે યુનિટ ટેસ્ટ

૨૫ ગુણ

દર માસને અંતે યુનિટ ટેસ્ટ

૨૫ ગુણ

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા          

૫૦ ગુણ

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા

૮૦ ગુણ

દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 

૫૦ ગુણ 

પ્રિલિ/ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા

૮૦ ગુણ 

વાર્ષિક પરીક્ષા         
આંતરિક મૂલ્યાંકન     
વાર્ષિક પરીક્ષા  કુલ                  

- ૮૦ ગુણ
- ૨૦ ગુણ
- ૧૦૦ ગુણ

વાર્ષિક પરીક્ષા         
આંતરિક મૂલ્યાંકન     
વાર્ષિક પરીક્ષા  કુલ                  

૮૦ ગુણ
૨૦ ગુણ ૧૦૦ ગુણ

પ્રથમ પરીક્ષા + દ્વિતીય પરીક્ષા
 ( ૫૦ ગુણ  + ૫૦ ગુણ )
વાર્ષિક પરીક્ષા    
કુલ

૧૦૦ ગુણ

૧૦૦ ગુણ

૨૦૦ ગુણ

૨૦૦ ગુણ ના ૫૦%
(૧૦૦ ગુણ માંથી ૩૩ ગુણથી પાસ)

૧૦૦ ગુણ

આંતરિક મૂલ્યાંકન માળખું

ધોરણ:- ૯

ધોરણ:- ૧૦

પ્રથમ સત્રની એકમ કસોટી

૫ ગુણ

પ્રથમ પરીક્ષા                                

૫ ગુણ

દ્વિતીય સત્રની એકમ કસોટી

૫ ગુણ

દ્વિતીય પરીક્ષા                            

૫ ગુણ

વર્ગકાર્ય /ગૃહકાર્ય 
(પ્રશ્નપત્ર લેખનકાર્ય /એસાઈમેન્ટ)

૫ ગુણ

વર્ગકાર્ય /ગૃહકાર્ય            
 (પ્રશ્નપત્ર લેખનકાર્ય /એસાઈમેન્ટ)

૫ ગુણ

સબજેક્ટ એનરીચમેન્ટ
(લેખન, વાંચન, નકશાપોથી, પ્રયોગપોથી, નિબંધ લેખન, ચાર્ટ્સ, પ્રોજેકટકાર્ય) 

૫ ગુણ

સબજેક્ટ એનરીચમેન્ટ
(નકશાપોથી, પ્રયોગપોથી, નિબંધ લેખન, પ્રોજેકટકાર્ય)     

૫ ગુણ